Azerbaijan

Average score:

Votes: 1

Worst country relations with Azerbaijan

Votes: Score:
Spain Spain

Best country relations with Azerbaijan

Country: Score:
Spain Spain
See the full list of countries